Všeobecné obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

Uvedené obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode eshop.zlepsovanieschopnosti.sk (ďalej len Zlepšovanie Schopností). Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu Zlepšovanie Schopností je spoločnosť:

L & K ARC, s.r.o.

právne sídlo spoločnosti:
Južná 3081/15
934 01 Levice

prevádzka:
Samporská 1434/17
962 31 Sliač

zapísaná Okresným súdom Nitra, odd. Sro, vl.č.30803/N

IČO: 46516999
DIČ: 2023421697

Telefón: 0911 074 008
E-mail: eshop@zlepsovanieschopnosti.sk

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ (fyzická osoba), riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami internetového obchodu Zlepšovanie Schopností zákonom č. 40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v platnom znení.

V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ (právnická osoba), riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami obchodu Zlepšovanie Schopností zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v platnom znení.

2. Vybavenie objednávky

Obchod Zlepšovanie Schopností dodáva tovar kupujúcemu na základe elektronickej alebo telefonickej objednávky. Podmienkou platnosti každej objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov pri jej odoslaní. Predávajúci je oprávnený žiadať od kupujúceho overenie objednávky emailom alebo telefonicky.

Všetky objednávky prijaté cez internetovú stránku eshop.zlepsovanieschopnosti.sk považuje predávajúci za záväzné. Predávajúci si tiež vyhradzuje právo na zmenu cien. Kupujúci platí za tovar cenu, ktorá je uvedená v e-maili, ktorý dostane po potvrdení objednávky.

Cena za dopravu sa môže líšiť pri nadrozmerných alebo ťažkých balíkoch. (Viac informácií v časti o doprave a platbe.) Pri telefonických objednávkach platí cena, o ktorej je zákazník informovaný písomne e-mailom.

Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej doby a to v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné udalosti. V takomto prípade bude kupujúci okamžite informovaný.

3. Platobné podmienky

Všetky ceny na stránkach obchodu Zlepšovanie Schopností sú uvedené ako konečné a prepočítané konverzným kurzom 30,1260 SKK = 1 €. Daň z pridanej hodnoty nie je vyčíslená, nakoľko Predávajúci nie je platcom DPH.

Súčasťou každej dodávky je faktúra - daňový doklad, ktorá tiež slúži ako záručný list. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien. Pokiaľ sa však jedná o tovar už objednaný, platí cena, za ktorú si zákazník tovar objednával bez ohľadu na jej ďalšie zmeny.

V internetovom obchode Zlepšovanie Schopností môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu týmito spôsobmi:

Hotovosťou - priamo v prevádzke spoločnosti.

Bankovým prevodom - po prijatí Vašej objednávky Vám zašleme predfaktúru s číslom účtu, variabilným symbolom a sumou na úhradu. Za tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet vedený v Tatra banke. Po spracovaní objednávky a prijatí platby (spravidla do 2 dní) je tovar bezodkladne vyexpedovaný podľa bodu 4 týchto podmienok.

Prostredníctvom Cardpay/Tatrapay - okamžitá úhrada vopred cez internet banking prostredníctvom služby TatraPay, CardPay.

Dobierkou - za tovar zákazník platí pri prevzatí na pošte alebo u kuriéra. Príplatok za dobierku Slovenskou poštou je 1,20 €, príplatok za dobierku kuriérom je 0,60 €.

4. Dodacie podmienky

Za dodanie tovaru sa považuje jeho prevzatie.

Objednaný tovar expedujeme bez zbytočného odkladu obvykle v lehote 2 pracovných dní, najneskôr však do 5 dní odo dňa prijatia platby za potvrdenú objednávku. Vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacej doby v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné okolnosti. O takomto predĺžení dodacej lehoty je kupujúci bezodkladne informovaný.

Tovar je dodávaný v kvalitných obaloch zabezpečených ochrannou fóliou, aby sa zamedzilo jeho poškodeniu. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru) a v odôvodnených prípadoch návod na jeho použitie.

Tovar bude zákazníkovi doručený na adresu, ktorú uvedie v objednávkovom formulári.

Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré uviedol v objednávke. O termíne dodania je povinný predávajúci informovať kupujúceho buď emailom alebo telefonicky. V prípade, že kupujúci bezdôvodne neprevezme objednaný tovar, náklady spojené s opakovaným doručením znáša kupujúci v plnej výške podľa platného cenníka kuriérskej spoločnosti.

5. Doprava a poplatky za prepravu

Spôsob dopravy si kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru označením zvolenej možnosti.

Vybraný spôsob dodania sa považuje za záväzný. Obchod Zlepšovanie Schopností poskytuje tieto možnosti:

Osobný odber (zadarmo) - Tovar si môžete prevziať osobne na adrese Samporská 1434/17, 962 31 Sliač.

Slovenská pošta - len pre balíky do 10 kg.

Kuriér - doručenie v pracovných dňoch (od 8. do 18. hodiny). Tesne pred dodaním Vás bude kuriér telefonicky kontaktovať, aby ste si mohli dohodnúť presnejší čas dodania. Tovar je pri preprave poistený. Za škody vzniknuté pri preprave predávajúci neručí.

Zákazník je pri prevzatí povinný zásielku prezrieť a skontrolovať, či je úplná a neporušená. Je povinný ju prevziať iba vtedy, ak nie je nijako poškodený jej vonkajší obal.

V prípade poškodenia obalu môže zákazník tovar prevziať, ale je nutné uviesť výhrady do prepravného listu. Zákazník má tiež povinnosť túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť na našich telefónnych číslach alebo e-mailovej adrese. Na reklamácie mechanického poškodenia výrobku, prípadne neúplnosť zásielky po podpise prepravného listu, ktoré nebudú nahlásené v lehote 12 hodín, nebude braný ohľad vzhľadom na prepravné podmienky prepravcu.

Objednávky do zahraničia (na územie mimo SR) sú vybavované individuálne. Ak máte záujem o expedovanie do zahraničia, kontaktujte nás telefonicky na čísle +421 911 074 008.

6. Záruka a reklamácia tovaru

Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.

Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť, a to ihneď po zistení vady, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu s dokladom o zaplatení, prípadne záručným listom a stručným popisom vady.

Právo na záruku zaniká v prípade, že k vade došlo mechanickým poškodením výrobku, ktoré bolo spôsobené kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými podmienkami prirodzenému prostrediu tovaru, zanedbaním starostlivosti o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a uplynutím záručnej doby tovaru. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

Pokiaľ predávajúci neurčí inak, reklamovaný výrobok je nutné zaslať naspäť poštou, v prípade nadrozmerného tovaru kuriérskou službou, na adresu prevádzky predávajúceho: Samporská 1434/17, 962 31 Sliač.

Reklamovaný výrobok je možné odovzdať na vyššie uvedenej adrese aj osobne, a to po predchádzajúcej telefonickej dohode.

Predávajúci alebo ním poverená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania (deň prijatia reklamovaného tovaru), v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

Práva kupujúceho pri uplatnení reklamácie

Pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia chyby rozhoduje predávajúci a je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci môže požadovať namiesto odstránenia chyby (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby.

Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí).

V prípade, že má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné chyby, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo na vrátenie peňazí. To isté právo má aj vtedy, ak sa rovnaká chyba, aká bola najmenej dvakrát opravovaná, vyskytne tretíkrát v záručnej dobe.

Reklamácia sa považuje za vybavenú vtedy, ak sa ukončí reklamačné konanie odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomnou výzvou na prevzatie jej plnenia alebo jej odôvodneným zamietnutím.

Postup reklamácie

Pri uplatňovaní reklamácie Vás žiadame o dodržianie nasledujúceho postupu:

1) Pošlite e-mail na adresu eshop@zlepsovanieschopnosti.sk, kde uvediete Vaše meno a telefonický kontakt, na ktorom Vás zastihneme, názov výrobku, číslo faktúry a popis vady. Ako predmet e-mailu prosím uveďte slovo "Reklamácia".

2) Do 24 hodín (v pracovné dni) Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe spolu so spätnou adresou na zaslanie reklamovaného tovaru. Pokiaľ nebude určené inak, táto adresa je Samporská 1434/17, 962 31 Sliač.

3) Pošlite tovar na určenú adresu spolu s popisom vady a kópiou faktúry, ktorá slúži ako záručný list. Ak sa adresa dodania opraveného výrobku bude líšiť od adresy, na ktorú sme Vám zasielali pôvodný výrobok a ktorá je uvedená na faktúre, prosíme Vás o uvedenie akutálnej adresy a telefonického kontaktu.

7. Storno podmienky a zrušenie objednávky

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu a to do vyexpedovania objednaného tovaru zo skladu internetového obchodu Zlepšovanie Schopností. Informácia o vyexpedovaní bude kupujúcemu odoslaná emailom alebo oznámená telefonicky.

Žiadosť o zrušenie objednávky prosím posielajte e-mailom na adresu eshop@zlepsovanieschopnosti.sk. Kupujúci je povinný v oznámení o storne objednávky uviesť číslo objednávky, meno, e-mail a popis objednaného tovaru.

V prípade storna objednávky ešte pred jeho vyexpedovaním predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace s jej zrušením. V prípade, že kupujúci už predávajúcemu zaplatil kúpnu cenu alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 3 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu.

V prípade zrušenia objednávky zo strany predávajúceho predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace jej zrušením. V prípade, že kupujúci už zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 3 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho.

8. Možnosť vrátenia tovaru

Kupujúci má možnosť odstúpenia od zmluvy na základe zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku a to do štrnástich dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.

Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší.

Rozhodnutie o odstúpení zmluvy musí spotrebiteľ doručiť predávajúcemu v zákonnej lehote poštou na adresu prevádzky predávajúceho (Samporská 1434/17, 962 31 Sliač) alebo e-mailom na eshop@zlepsovanieschopnosti.sk.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar v zmysle odseku 1 bodu 8. týchto všeobecných obchodných podmienok, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar, uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť v lehote do 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru, predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

Nárok na vrátenie tovaru zakúpeného priamo na predajni spotrebiteľom zo zákona nevyplýva. Takto zakúpený tovar je možné vrátiť alebo vymeniť iba na základe dohody s predajcom.

Možnosť vrátenia tovaru sa vzťahuje iba na objednávky maloobchodných zákazníkov. Veľkoobchodné vzťahy sú riadené Obchodným zákonníkom, ktorý možnosť bezdôvodného vrátenia tovaru neupravuje. Možnosť vrátiť zakúpený tovar je iba na vzájomnej dohode s predajcom.

9. Ochrana osobných údajov

Všetky osobné údaje, ktoré sú predávajúcemu zverené, nebudú bez výslovného písomného súhlasu zákazníka podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov poskytnuté tretím osobám ani iným subjektom. Zákazník môže kedykoľvek požiadať o ich zmenu alebo zmazanie telefonicky alebo e-mailom.

Zákazník si svoje údaje môže takisto zmeniť v časti Môj účet.

10. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.

Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

Predávajúci ručí kupujúcemu za dodanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby, za cenu tovaru v čase objednávky, za kvalitné zabalenie tovaru a za dodanie správneho tovaru. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, ako i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke eshop.zlepsovanieschopnosti.sk

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť od 10.2. 2018.